nasta-logo-2.png

NASTA-tutkimusohjelma:

Liikenneturvallisuus ja kaupunki-ilman laatu yhteisenä haasteena


Tausta

Pääkaupunkiseudulla ilman epäpuhtauspitoisuudet ylittävät aika ajoin asetetut raja-arvot, jonka vuoksi ilmanlaatua on ryhdytty turvaamaan ympäristönsuojelulain mukaisesti. Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelmassa 2008–2016 tähdätään kyseisten raja-arvojen pysyvään alitukseen. Jokakeväisen katupölyongelman torjumiseksi ohjelmassa tehdään toistakymmentä talvirenkaiden käytön vaikutuksiin liittyvää tutkimusta, joissa sovelletaan niin teknisiä ja luonnontieteitä kuin ihmistieteitäkin.


kuva-01.jpg

 


Tavoite

NASTA-tutkimusohjelmassa 2011–2013 selvitetään monipuolisesti nastarenkaiden käytön vähentymisen vaikutuksia mm. ilmanlaatuun ja terveyteen sekä liikenneturvallisuuteen. Tarkoituksena on koota aiemmat tutkimukset ja käytännön kokemukset sekä tuottaa ajantasaista tutkimustietoa keskeisistä teemoista. Mahdollisista jatkotoimista kitkarenkaiden käytön suosimiseksi esitetään suosituksia tutkimustulosten perusteella.


NASTA-tutkimusohjelmassa tarkastellaan monitieteisesti, olisiko Helsingissä mahdollista parantaa kaupunki-ilman laatua, ja vähentää katujen ylläpitokustannuksia vähentämällä nastarenkaiden käyttöä. Lisäksi NASTAssa tutkitaan, mikä olisi vähentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Voiko ajokäyttäytyminen jopa parantua nastarenkaiden käytön vähentyessä?

Resurssit

NASTA-tutkimusohjelma on julkinen, kymmenen viranomaistahon rahoittama yhteistyöhanke. Tutkimuksia ja selvityksiä laatii 11 tutkimuslaitosta ja konsulttia. Tutkimustulokset julkaistaan tuoreeltaan näillä nettisivuilla, väli- ja loppuraportissa sekä tarjotaan vapaasti eri sidosryhmien käyttöön. Tutkijoita rohkaistaan julkaisemaan tuloksia myös akateemisilla foorumeilla. Väliraportti on julkaistu 3.4.2012 alussa ja loppuraportti vuoden 2013 keväällä. Rahoituskehikko vuosille 2011–2013 on vajaat 460 000 euroa.


Koko tutkimusohjelmaa koskevat kysymykset kannattaa osoittaa johtoryhmän puheenjohtaja Pekka Isoniemelle tai muille NASTA-tutkimusohjelman vastuuhenkilöille.